Wprowadź swój kod

Zrealizuj w oparciu o numer seryjny SHIELD